مشکل صنعت دارو مطالبات معوق است

حریرچی

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به جلسه روز گذشته با شرکت های دارویی، گفت: عمده ترین مشکلات آنها مطالبات به تعویق افتاده بود که وزارت بهداشت راهکارهایی به آنها ارائه داد.

ادامه خواندن مشکل صنعت دارو مطالبات معوق است